توضیحات

این محصول بصورت مگنتی عمل کرده طوری که اگر تکه اول از دوم جدا بشود صدای دزدگیر آن عمل کرده و شما رو مطلع می سازد.
با کلیدی که در کنار این مگنت وجود دارد می توانید آن را در مواقعی قطع نمایید. این مگنت بسیار مناسب برای درب ، پنجره ، کرکره در جهت پیشگیری از دستکاری کودک و یا بچه از لوازم داخل کشو یا عدم برون رفت از درب خانه است.